El Salvador es mobilitza per l’aigua / El Salvador se moviliza por el agua

Milers de persones es van mobilitzar pels principals carrers de Sant Salvador, per demanar els partits que reprenguin la discussió de la Llei d’Aigües, i desisteixin d’incloure a l’empresa privada en el govern de l’aigua.

Miles de personas se movilizaron por las principales calle de San Salvador, para demandar a los partidos que retomen la discusión de la Ley de Aguas, y desistan de incluir a la empresa privada en el gobierno del agua.

???????????????????????????????

Los Hernández tenen aigua / Los Hernández tienen agua

130507-Inauguración Los Hernandez (39)

ESF, juntament amb ADES, l’Ambaixada del Japó i Alcaldia de Ilobasco inaugura el sistema d’aigua potable de la comunitat Los Hernández, (El Salvador), que abasteix a un total de 112 famílies. Projecte executat amb el suport tècnic d’ESF.

ISF, junto con ADES, la Embajada de Japón y Alcaldía de Ilobasco inaugura el sistema de agua potable de la comunidad Los Hernández, (El Salvador), que abastece a un total de 112 familias. Proyecto ejecutado con el apoyo técnico de ISF.