La comunidad de Palacios tendrá agua / La comunitat de Palacios tindrà aigua

Aquesta setmana se signava el conveni de col · laboració entre la comunitat de Palacios i l’Ambaixada del Japó al Salvador per iniciar les obres, supervisades per ESF, per portar l’aigua a la comunitat.

Esta semana se firmaba el convenio de colaboración entre la comunidad de Palacios y la Embajada del Japón en El Salvador para iniciar las obras, supervisadas por ISF, para llevar el agua a la comunidad.

Palacios Japon

ISF defiende los Derechos Humanos en Ecuador / ESF defensa els Drets Humans a l’Equador

El pasado 10 de diciembre la Asociación de Líderes Comunitarios RED ÁNGEL SHINGRE (ALCRAS), en el marco del proyecto que ejecuta conjuntamente con ISF en Ecuador, participó en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos en Orellana. En el evento también participaron la Defensoría del Pueblo, el Municipio, el Vicariato, la Fundación Alejandro Labaka, el Comité de Derechos Humanos y otros.

El passat 10 de desembre l’Associació de Líders Comunitaris RED ÁNGEL SHINGRE (ALCRAS), en el marc del projecte que executa conjuntament amb Enginyeria Sense Fronteres a l’Equador, participà en la celebració del Día Internacional dels Drets Humans a Orellana. A l’esdeveniment també hi participaren la Defensoría del Pueblo, el Municipio, el Vicariato, la Fundación Alejandro Labaka, el Comité de Derechos Humanos i d’altres.

SAM_0005_comp

Una Llei General d’Aigües / Una Ley de Aguas

La Mesa Nacional Frente a la Mineria Metálica del Salvador juntament amb altres organitzacions socials ha sol · licitat en un acte públic que s’aprovi la Llei General d’Aigües, i que s’hi reconegui el Dret Humà a l’Aigua i la plena Gestió Pública

La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador junto con otras organizaciones sociales ha solicitado en un acto público que se apruebe la Ley General de Aguas, y que en ella se reconozca el Derecho Humano al Agua y su plena gestión pública.

Una-ONG-salvadoreña-insiste-ante-el-Parlamento-que-apruebe-una-ley-contra-la-minería

 

Ja tenim escorxador de cuis a Llanupacha / Ya tenemos matadero de cuyes en Llanupacha

A la comunitat de Llanupacha, Perú, s’ha finalitzat la construcció d’un escorxador de cuis. Aquest edifici ha estat realitzat pels membres de la comunitat, amb el suport d’Enginyeria Sense Fronteres. La construcció permetrà impulsar l’economia solidària a la zona, sent un model per al desenvolupament local i la gestió ambiental de Llanupacha.

 En la comunidad de Llanupacha, Perú, se ha finalizado la construcción de un camal de cuyes. Este edificio ha sido realizado por los miembros de la comunidad, con el apoyo de Ingeniería Sin Fronteras. La construcción permitirá impulsar la economía solidaria en la zona, siendo un modelo para el desarrollo local y la gestión ambiental de Llanupacha.

Camal

Els joves i els problemes ambientals /Los jóvenes y los problemas ambientales

Els joves del Comitè Ecològic El Zaite, membre dels Comitès Ambientals de Vigilància de CORCULL, han realitzat un mural per sensibilitzar a la seva comunitat sobre els problemes hídrics i el canvi climàtic.

 Los jóvenes del Comité Ecológico El Zaite, miembro de los Comités Ambientales de Vigilancia de CORCULL, han realizado mural para sensibilizar a su comunidad sobre los problemas hídricos y el cambio climático.

Comite de vigilancia

Sobreexplotació de l’aqüífer de Nejapa / Sobreexplotación del acuífero de Nejapa

El Fòrum de l’aigua ha presentat un estudi hidrogeològic que mostra de forma tècnica la sobreexplotació de l’aqüífer de Nejapa. El document mostra els errors i deficiències de l’estudi hidrogeològic presentat per Coca Cola al Ministeri de Medi Ambient d` El Salvador per obtenir el permís d’explotació d’aquest aqüífer. El Fòrum de l’Aigua ha participat en una taula debat junt amb Coca Cola i el Ministeri de Medi Ambient per tractar aquesta situació, sol · licitant la protecció de l’aqüífer.

El Foro del agua ha presentado un estudio hidrogeológico que muestra de forma técnica la sobreexplotación del acuífero de Nejapa. El documento muestra los errores y deficiencias del estudio hidrogeológico presentado por Coca Cola al Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador para obtener el permiso de explotación de este acuífero.El Foro del Agua ha participado en una mesa debate junto a Coca Cola y el Ministerio de Medio Ambiente para tratar esta situación, solicitando la protección del acuífero.

FORO DEL AGUA

Voluntaris fan aixecament topogràfic / Voluntarios realiza levantamiento topográfico

Voluntaris d’ESF amb suport de la comunitat fan aixecament topogràfic a la comunitat de Los Lotes, Departament de la Llibertat (El Salvador), per a la realització de la carpeta tècnica per al sistema d’abastament d’aigua potable d’aquesta comunitat.

Voluntarios de ISF con apoyo de la comunidad realizan levantamiento topográfico en la comunidad de Los Lotes, Departamento de La Libertad (El Salvador), para la realización de la carpeta técnica para el sistema de abastecimiento de agua potable de dicha comunidad.

levantamiento Los Lotes

Capacitación tècnica ambiental / Capacitación técnica ambiental

El Govern Autònom Descentralitzat de la Província d’Orellana (GADPO) i l’Associació de Líders Comunitaris Red Ángel Shingre (ALCRAS), en el marc del projecte que executen conjuntament amb Enginyeria Sense Fronteres a l´Equador, capaciten en matèria tècnica ambiental als representants polítics de la Junta Parroquial de San Carlos.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (GADPO) y la Asociación de Líderes Comunitarios RED ÁNGEL SHINGRE (ALCRAS), en el marco del proyecto que ejecutan conjuntamente con Ingeniería Sin Fronteras en Ecuador, capacitaron en materia técnica ambiental a los representantes políticos de la Junta Parroquial de San Carlos.

San Carlos

Pla de negocis a Llanupacha / Plan de negocios en Llanupacha

Els productors de Llanupacha es reuneixen per elaborar el pla de negocis de la seva producció ecològica. Amb el suport d’ESF, Entrepobles i Grufides, els productors han analitzat les potencialitats, amenaces, oportunitats i debilitats de la seva iniciativa productiva.

Los productores de Llanupacha se reúnen para elaborar el plan de negocios de su producción ecológica. Con el apoyo de ISF, Entrepueblos y Grufides, los productores han analizado las potencialidades, amenazas, oportunidades y debilidades de su iniciativa productiva.

plan de negocios